top of page
amphi 3-1.jpg

URBANO

-

-

-

-

-

Type

Owner         

Location      

Area 

Year

Public Building (Clubhouse)

Chokewiwat group     

Nakhonratchasima  

Land Area = 9,400 Sq.m. /  Bldg. = 707 Sq.m.

2014 - 2015

จากความต้องการการใช้พื้นที่อาคาร เพื่อเป็นสำนักงานขาย สโมสรหมู่บ้านและสำนักงานใหม่ของเจ้าของโครงการรวมทั้งเเอื้อประโยชน์ต่อการจัดแสดงงานศิลปะ ทั้งแบบในอาคาร-นอกอาคาร หรือกิจกรรมอเนกประสงค์ต่างๆของชุมชนที่ตั้ง และทั้งพื้นที่ในละแวกใกล้เคียงในตัวเมือง ให้เป็นจุดหมายตาแห่งใหม่ในพื้นที่ เพื่อดึงดูดและสามารถมองเห็นอาคารได้ในระยะไกล (เนื่องจากโครงการอยู่ค่อนข้างลึกจากถนนใหญ่) จึงต้องพยายามสร้างให้เกิดรูปทรงที่สูงเด่นของอาคารในส่วนหน้า

 

“Parabola” คือ ตัวแทนของเส้นที่สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นเจ้าของโครงการที่มุมานะพยายามจากจุดเริ่มต้นในอดีต และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตข้างหน้า ที่แห่งนี้จึงจะถูกสร้างขึ้น และเริ่มต้น

(สำนักงานใหม่) ด้วยความหมายอันดี

เมื่อรวมความต้องการดังกล่าวเข้ากับความประทับใจในสถาปัตยกรรมปราสาทหินในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ออกแบบจึงทดลองใช้อารมณ์ความรู้สึกของซุ้มประตูต่างๆที่จะมองลอด เห็นต่อๆกันไป ระยะห่างระหว่างแต่ละประตูทำให้แสงและเงาแปรเปลี่ยนเมื่อทาบเทาแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งลำดับความมืดจากภายใน ที่ค่อยๆไล่เรียงออกมาสว่างที่ภายนอก ทำให้เกิดการถ่ายทอดการเชื่อมต่อที่ว่าง ทั้งในขนาดส่วนที่ใกล้เคียงปกติสำหรับพื้นที่ทั่วไป (ความสูงประมาณ 2 ชั้น)ไปจนถึงขนาดส่วนที่สูงใหญ่โต (ความสูงประมาณ 4 ชั้น) ที่เปรียบดังจุดสำคัญของอาคาร ซึ่งเป็นบริเวณทางเข้าหลักเดินลอดซุ้มที่ตกแต่งบางส่วนด้วยหินทรายซึ่งเป็นวัสดุหลักบางส่วนของปราสาทหิน ผ่านไปออกไปสู่ลานกลางแจ้งอีกฝั่งอาคาร และบิดตัวอาคารทั้งหมดให้โค้ง เพื่อให้ที่ว่างทั้งหมดเชื่อมโยงกันในภาษาการออกแบบแบบร่วมสมัย รวมทั้งยังช่วยให้เกิดความรู้สึกลื่นไหลต่อเนื่องระหว่างตัวอาคารกับภูมิทัศน์โดยรอบ และกลายเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่

From requirement for building space to be a sales office The clubhouse area and the new office of the project owner, as well as the benefit of the art exhibit. Both indoors - outdoors or various activities of the communit, To be the new landmark in the area In order to attract and be able to see the building as far as possible. (the project is quite far from the main road), it is necessary to create the tallest shape of the building in the front.

“Parabola” is a curve line that represents continuous and growth, such as an owner who continues create the property projects and try to deliver the product and develop for better and the best for customer.

When combining various needs with the impression of ancient castle stone architecture in Nakhon Ratchasima The designers try to experimented with the emotions of the various arches that would peep further.


The distance between each door causes the light and the shadow to change over time. Also the order of darkness from inside that slowly shaded to outside and create the transition of many space.

bottom of page